TOALETA TO NIE ŚMIETNIK !!!

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

DO TOALETY NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice itp.;
 • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, prezerwatywy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki itp.;
 • środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.;
 • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – które w dużej części zawierają włókna naturalne i syntetyczne, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;
 • ręczników papierowych, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę;
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką;
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
 • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę, co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do zablokowania i uszkodzenia pomp.

Zgodnie z art. 7 pkt. 4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 j.t. z późn. zm.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Informujemy również, że zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a ww. ustawy, osoby które nie zastosują się do ww. instrukcji, zabraniającej wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymienionych substancji, odpadów itp., mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Print Friendly, PDF & Email