picture1
picture2
picture3

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna (w 99%) z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – nasi redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, a te publikowane starają się formatować pliki tak, by były one dostępne dla każdego.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Cykwas.
 • E-mail: zwikzary@zwikzary.pl
 • Telefon: 68 479 46 10 (11)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu ZWiK Żary
 • Adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. w Żarach
  ul. Bohaterów Getta 9-11
  68-200 Żary
 • E-mail: zwikzary@zwikzary.pl
 • Telefon: 68 479 46 10 (11)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 11, 68-200 Żary
 • Do zakładu prowadzi jedno wejście od strony ul. Bohaterów Getta – schodek bez rampy dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak windy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami znajdującymi się na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze budynku.
 • Brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia łatwe zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.
 • Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem jest dozwolone.
 • W budynku brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Zakładzie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Informacje dodatkowe

Dostęp alternatywny

Osoba na wózku inwalidzkim może, poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, poprzez stronę www, e-bok, umówić osobistą wizytę w BOK. Przy wsparciu pracownika – asystenta istnieje możliwość wjazdu do budynku na poziom parteru, na którym znajduje się BOK, w którym można załatwić wszystkie sprawy dotyczące obsługi odbiorców. Pracownicy BOK oraz wyznaczeni na asystentów są przeszkoleni w zakresie umiejętności obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jak i wiedzy w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu danej sprawy.

Ułatwienia

Na stronie internetowej Spółki ZWiK można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Print Friendly, PDF & Email