picture1
picture2
picture3

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego. Powyższa informacja może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 2. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych w „Systemie Informacji Przestrzennej
  w ZWiK Sp. z o.o. wraz z e-usługami” dostępnym pod adresem: https://ebok.zwikzary.pl jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.
 2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej
  w pkt 1 jest zobowiązany do:
 1. podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane),
 2. podania daty pozyskania informacji;
 3. poinformowanie o przetwarzaniu informacji ponowne wykorzystanej
 4. zamieszczenia adnotacji w przypadku modyfikacji pozyskanej treści o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania
 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach nie ponosi odpowiedzialności za:
  1)przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
  2)ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 1. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.

 

 

Print Friendly, PDF & Email