picture1
picture2
picture3
 1. Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na
  podstawie wskazań wodomierza dodatkowego w okresie całego roku jeśli woda zużywana jest
  do celów produkcyjnych i/lub technologicznych oraz od kwietnia do października danego roku
  jeśli woda zużywana jest do celów ogrodniczych.
 2. W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej, Klient jest zobowiązany do regularnego,
  samodzielnego podawania odczytu wodomierza odliczającego.
  Informacja o stanie podlicznika powinna być przekazana przed dniem dokonywania odczytów
  wodomierzy na danej ulicy. Data odczytu zamieszczona jest na fakturze w pozycji data
  sprzedaży i jest w każdym miesiącu zbliżona.
  Uwaga!
  W przypadku nie podania odczytu w danym miesiącu przyjmuje się zużycie 0.
  Brak zgłoszenia odczytu podlicznika nie jest podstawą do dokonania korekty faktury.

Odczyt podlicznika ogrodowego można zgłaszać:

 • e-mailowo na adres bok@zwikzary.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 68 479-46-37 lub 68 479-46-49,
 • przez EBOK,
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11)

Wskazania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej nie będą uwzględniane przy ustaleniu ilości
ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej Spółki, a ilość odprowadzanych
ścieków będzie określana, jako równa ilości wody dostarczanej do nieruchomości ustalonej na
podstawie wskazań wodomierza głównego w przypadku stwierdzenia przez ZWiK:

 • niesprawności wodomierza dodatkowego,
 • celowego uszkodzenia wodomierza dodatkowego,
 • celowego uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza,
 • uszkodzenia plomb lub nakładek założonych przez Przedsiębiorstwo,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej,
 • nieprawidłowych wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, które powinno być
  potwierdzone badaniami,
 • użytkowania przez Odbiorcę wodomierza wody bezpowrotnie zużytej po upływie okresu
  ważności jego legalizacji,
 • poboru wody przez odbiorcę w celach innych niż wskazanych w aneksie do umowy,
 • stwierdzenia odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez wodomierz odliczający do sieci
  kanalizacyjnej,
 • braku dostępu do wodomierza dodatkowego i nie przekazania Spółce jego wskazań.
Print Friendly, PDF & Email