picture1
picture2
picture3
Krok I Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • Osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa: Wniosek-o-wydanie-warunkow-przylaczenia-nieruchomosci-obektu-do-sieci Wniosek-o-wydanie-warunkow-przylaczenia-nieruchomosci-lub-obiektu-do-sieci-wersja-edytowalna – druk dostępny na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • 2 egz. planu zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu,
  • pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu Inwestora występuje Projektant lub inna osoba fizyczna.
 • ZWiK określa warunki przyłączenia w terminie:
  • 21 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • 45 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 • Warunki przyłączenia ważne są dla stanu prawnego nieruchomości w momencie wydawania, nie dłużej niż 2 lata od daty ich wydania.
Krok II Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
 • Przed rozpoczęciem budowy Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez ZWiK.
 • Zamiar rozpoczęcia robót powinien zostać zgłoszony w przedsiębiorstwie wraz z przedstawieniem do wglądu ww. planu.
 • Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, należytą starannością i zasadami wiedzy technicznej.
Krok III Odbiór przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
 • Odbiór techniczny przyłączy odbywa się dwuetapowo:
  • odbiór częściowy wykonywany przed zasypaniem przyłączy. Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia wykonanych prac przed zasypaniem do przeglądu technicznego i pomiaru geodezyjnego,
  • odbiór końcowy odbywa się na wniosek Inwestora, druk Zgloszenie-gotowosci-do-odbioru Zgloszenie-gotowosci-do-odbioru-wersja-edytowalna dostępny na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta, do wniosku należy dołączyć dokumentację geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej.
Krok IV Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Po odbiorze końcowym Inwestor składa wniosek do ZWiK o zawarcie umowy, druk dostępny na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta.
Print Friendly, PDF & Email