picture1
picture2
picture3

Cennik Usług odpłatnych nie objętych Taryfą

Cennik usług odpłatnych nie objętych taryfą


Taryfy aktualne

KOMUNIKAT!!!

Taryfy archiwalne

Informujemy, że od 30.06.2019r. obowiązują ceny wynikające z zamieszczonej poniżej taryfy, ustalone na okres od 13 do 24 miesiąca. 

ZWiK sp. z o.o. w Żarach na podstawie art. 24e.1.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zamieszcza zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW ogłoszoną w dniu 22.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Ceny określone w taryfie obowiązują od 30.06.2018 r.

Poniżej plik do pobrania w formacie PDF

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW


Taryfy Archiwalne 2017/2018

Poniżej przedstawione są cenniki i taryfy na podstawie, których świadczone są usługi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach.

Rozliczenia za usługi wodociągowo – kanalizacyjne dokonywane są w cyklach miesięcznych dla Klientów Instytucjonalnych oraz  dla Klientów Indywidualnych.

Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki odbywa się na podstawie faktury VAT po dokonaniu odczytów wodomierzy.

Sposób dokonywania rozliczeń wynika z postanowień umowy zawartej z Odbiorcami Usług.

– Jeżeli Klient nie otrzyma faktury w miesiącu dotychczasowego cyklu rozliczeniowego, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Spółki.

– Jeżeli Klient korzysta z usługi, nie wnosi żadnych opłat, nie otrzymuje faktur, zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobiście bądź pisemnie do Spółki.

Print Friendly, PDF & Email