picture1
picture2
picture3

Prace na sieci wodociągowej w ul. Żagańskiej (112 – 114) oraz w ul. Zawiszy Czarnego (1-10)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 11.12.19 r. (środa) w godz. 08.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Żagańska (od nr 112 do nr 114) oraz w ul. Zawiszy Czarnego (od nr 1 do 10).


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

image_pdfimage_print

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK !!!

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

DO TOALETY NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice itp.;
 • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, prezerwatywy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki itp.;
 • środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.;
 • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – które w dużej części zawierają włókna naturalne i syntetyczne, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;
 • ręczników papierowych, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę;
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką;
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
 • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę, co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do zablokowania i uszkodzenia pomp.

Zgodnie z art. 7 pkt. 4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 j.t. z późn. zm.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Informujemy również, że zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a ww. ustawy, osoby które nie zastosują się do ww. instrukcji, zabraniającej wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymienionych substancji, odpadów itp., mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

image_pdfimage_print

UWAGA! Mieszkańcy Grabika i Mirostowic Dolnych

W związku z rozpowszechnianymi przez Urząd Gminy Żary informacjami dotyczącymi płatności za ścieki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej jako „ZWiK) wyraźnie zaprzecza temu, że mieszkańcy Gminy Wiejskiej Żary mają sami ustalać ilość metrów sześciennych ścieków oraz regulować należność za ścieki według stawki obowiązującej mieszkańców Miasta Żary bezpośrednio na konto ZWiK.

Mając powyższe na uwadze ZWiK informuje, że wszelkie wpłaty za ścieki pochodzące od mieszkańców Gminy Wiejskiej Żary będą sukcesywnie zwracane ich nadawcom.

Należy jednocześnie podkreślić, że jakiekolwiek wpłaty od mieszkańców Gminy Wiejskiej Żary nie oznaczają, że dochodzi w ten sposób do zawarcia ze ZWiK umowy o odprowadzanie ścieków. Aktualnie jedynym podmiotem uprawnionym do zawierania umów o odprowadzanie ścieków z mieszkańcami Gminy Wiejskiej Żary oraz rozliczania się z nimi za odprowadzone ścieki jest Gmina Wiejska Żary.

image_pdfimage_print

Awaryjny remont wodociągu w ulicy Kusocińskiego w dniu 10.10.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 10 października 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicy Kusocińskiego (na odcinku między ul. Sportową a ul. Śląską) w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 9:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

image_pdfimage_print
Data :9/10/19
Kategoria : Awarie

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach oraz prace związane z remontem fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż trwają roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach. Jednocześnie prowadzone są prace związane z remontem fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych.

W związku powyższym informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia odpłatnego remontu przyłączy wodociągowych, które zgodnie z umową na doprowadzanie wody pozostają na stanie i utrzymaniu właściciela nieruchomości. Prace można wykonać we własnym zakresie lub zlecić do wykonania ZWiK Sp z o.o.

Osoby zainteresowane wymianą przyłącza proszone są o kontakt pod nr telefonu: 500 579 365 lub 500 579 408.

image_pdfimage_print

Remont wodociągu w ulicach Staszica (od ul. Konarskiego do ul. Głowackiego), Konarskiego, Stefczyka oraz Kilińskiego (od ul. Skarbowej do ul. Staszica) w dniu 25.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 25 września 2019r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Staszica (na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Głowackiego), Konarskiego, Stefczyka oraz Kilińskiego (na odcinku od ul. Skarbowej do ul. Staszica).

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8:00 – 12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

image_pdfimage_print

Remont wodociągu w ulicach Staszica, Kilińskiego, Sowińskiego, Niemcewicza, Drzymały oraz Orkana w dniu 23.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 23 września 2019r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Staszica, Kilińskiego, Sowińskiego, Niemcewicza, Drzymały oraz Orkana w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 11:00 – 15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

image_pdfimage_print