TOALETA TO NIE ŚMIETNIK !!!

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

DO TOALETY NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice itp.;
 • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, prezerwatywy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki itp.;
 • środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.;
 • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – które w dużej części zawierają włókna naturalne i syntetyczne, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;
 • ręczników papierowych, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę;
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką;
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
 • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę, co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do zablokowania i uszkodzenia pomp.

Zgodnie z art. 7 pkt. 4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 j.t. z późn. zm.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Informujemy również, że zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a ww. ustawy, osoby które nie zastosują się do ww. instrukcji, zabraniającej wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymienionych substancji, odpadów itp., mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

image_pdfimage_print