Aktualności
Usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego sprawowanego...

     Usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 pt. "Budowa systemu informacji przestrzennej
(GIS) w ZWiK Sp. o.o. w Żarach wraz z uruchomieniem e-usług dla
mieszkańców"

Załączniki:

1. przedluzenie terminu skladania
2. zaproszenie do zlozenia oferty nadzor
3. zalacznik nr 1 - opz
4. zalacznik nr 2 - formularz oferta
5. zalacznik nr 3 - wykaz wykonanych usług
6. zalacznik nr 4 - wykaz osob
6. zalacznik nr 5 - projekt umowy

Roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej położonego...

Roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kolektora
kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Moniuszki w Żarach

wraz z renowacją studni kanalizacyjnych.

1) OGŁOSZENIE;


2) CZĘŚĆ I - IDW,

3) CZESC II - OPZ,

4) CZESC III - PROJEKT UMOWY,

5) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 1

6) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 2

7) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 3

8) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 4

9) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 5

10) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 6

11) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 7

12) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 8

13) ZAŁĄCZNIKI: Załączniki 9

14.) ZAŁĄCZNIK: Moniuszki - zakres

15.) WYJASNIENIA DO TRESCI SIWZ_10.10.2016

Czytaj całość...
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, za rok obrotowy 2016.

           

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 17 października 2016 r., do godz. 15.00 pod adresem:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11, w zamkniętej kopercie z adnotacją :                     

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach  za rok obrotowy 2016.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby spółki .

 

Oferta powinna zawierać :

1.      Informację o oferencie,

2.      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,

3.      Cenę za badanie sprawozdania finansowego,

4.      Termin badania sprawozdania finansowego.

 

      Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2017 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2016 r., w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zakładu: www.zwikzary.pl

      Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia  jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

Sonda
Jak oceniasz jakość obsługi klienta
  
Jak oceniasz jakość świadczonych usług przez ZWiK Żary
  
Co sądzisz o jakości wody dostarczanej do klienta
  
Gościmy
Aktualnie jest 3346 gości online