Informacja dotycząca Postanowień RZGW – miejscowość Grabik i Mirostowice Dolne

W związku z postanowieniami określającymi tymczasowe warunki odprowadzania ścieków dla mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych wydawanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej jako „Dyrektor RZGW we Wrocławiu”) w sprawach dotyczących sporów o zawarcie umów o odprowadzanie ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej jako „ZWiK”) wskazuje, co następuje:

 • Każde z postanowień wydanych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu ZWiK zaskarża do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 • Tymczasowe warunki odprowadzania ścieków obowiązują dopiero od momentu ich wydania i doręczenia w związku z czym nie ma jakichkolwiek podstaw do stosowania tychże warunków do rozliczeń za okres przed ich wydaniem. Tym samym, za okres przed wydaniem tymczasowych warunków, to Gmina Żary jest zobowiązana do rozliczenia mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych za odprowadzone ścieki.
 • Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporów pomiędzy ZWiK a poszczególnymi mieszkańcami Grabika i Mirostowic Dolnych wszelkie należności za odprowadzone ścieki na podstawie tymczasowych warunków należy uiszczać na konto 84 1020 5402 0000 0802 0382 4224.
 • Jednocześnie ZWiK informuje, że w przypadku uchylenia tymczasowych warunków odprowadzania ścieków, a także w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sporu dla konkretnego mieszkańca (tj. w przypadku prawomocnego oddalenia jego żądania o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków), wszelkie uiszczone należności zostaną zwrócone.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu o zawarcie umowy dla konkretnego mieszkańca (tj. w przypadku prawomocnej decyzji albo wyroku sądowego nakazującego ZWiK zawarcie umowy o odprowadzania ścieków) uiszczone kwoty zostaną zaliczone na poczet należności za poszczególne miesiące za odprowadzone ścieki, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli decyzja albo wyrok nakazujące zawarcie umowy będą określały inne zasady rozliczeń, wskutek których dojdzie do zwiększenia albo zmniejszenia należności za odprowadzone ścieki, ZWiK będzie odpowiednio żądał uiszczenia brakujących należności albo będzie je redukował.
Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 31.03.2020 r. (wtorek) w godz. 8:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Marcinkowskiego i ul. Asnyka.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
PILNY KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach informuje, iż w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników ZWiK z dniem 16 marca 2020r. obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie w zakresie niezbędnych spraw w Biurze Obsługi Klienta.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Przypominamy dane kontaktowe:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11 Żary
 • Sekretariat 68 479 46 10,11
 • Biuro Obsługi Klienta 68 479 46 37
 • Dział Inwestycji i Wykonawstwa 68 479 46 21,22
 • Zgłaszanie awarii – 68 479 46 52 (54)

Pełny wykaz bezpośrednich numerów kontaktowych dostępny pod adresem www.zwikzary.pl

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Prezes Zarządu

Zdzisław Czekalski

 

 
Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej (od. ul.Tatrzańskiej do ul. Śląskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 20.02.2020 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej) oraz na ulicach przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej (od. ul.Tatrzańskiej do ul. Śląskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.02.2020 r. (czwartek) w godz. 08.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej) oraz na ulicach przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 
Najem pomieszczeń biurowych oraz garażowo – magazynowych

ZWiK Sp. z o.o. w Żarach posiada na wynajem pomieszczenia biurowe oraz gartażowo – magazynowe.

Szczegółowe informacje dotyczące najmu zostały zawarte w ogłoszeniu, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68/479-46-22

Ogłoszenie – wynajem pom. biurowych i garażowo – magazynowych

Rzut parteru – pom. biurowe

Rzut I-piętra – pom. biurowe

Pomieszczenia garażowo – magazynowe
Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Żagańskiej oraz w ul. Zawiszy Czarnego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w dniu 29-30.01.2020 r. w godz. 08.00 – 15.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w ul. Żagańskiej (nr 112 i 114) oraz w ul. Zawiszy Czarnego (od nr 1 do 10) i na terenie byłych koszar.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Toaleta to nie śmietnik
Prace na sieci wodociągowej w ul. Żagańskiej (112 – 114) oraz w ul. Zawiszy Czarnego (1-10)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 11.12.19 r. (środa) w godz. 08.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Żagańska (od nr 112 do nr 114) oraz w ul. Zawiszy Czarnego (od nr 1 do 10).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
TOALETA TO NIE ŚMIETNIK !!!

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

DO TOALETY NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice itp.;
 • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, prezerwatywy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki itp.;
 • środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.;
 • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – które w dużej części zawierają włókna naturalne i syntetyczne, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;
 • ręczników papierowych, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę;
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką;
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
 • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę, co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do zablokowania i uszkodzenia pomp.

Zgodnie z art. 7 pkt. 4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 j.t. z późn. zm.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Informujemy również, że zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a ww. ustawy, osoby które nie zastosują się do ww. instrukcji, zabraniającej wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymienionych substancji, odpadów itp., mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.